Catalana

El català és la llengua vehicular de l’escola en què es produeixen totes les comunicacions i es treballen principalment les matèries escolars.

Democràtica

Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar, assemblees de classe, consell de portaveus…)

Plural i diversa

Mantenim una actitud de col·laboració, respecte, solidaritat i tolerància. Som una escola laica que respecta la manera de pensar i de fer de cada nucli familiar pel que fa a la religió, cultura, ideologia i tendència social o política. Som una escola que no fa cap tipus de discriminació per raó de gènere, ètnia, creences ni nivell socioeconòmic. Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la convivència dels alumnes, promovent-n’hi un aprenentatge conjunt.

innovadora

Innovadora i de qualitat

L’esforç de tota la comunitat educativa va dirigit a oferir una educació de qualitat, amb il·lusió i professionalitat, assumint els reptes que cada dia ens planteja l’educació i les constants transformacions tecnològiques, socials i culturals del nostre entorn.

L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica que, mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.

Plurilingüe

A més del català, el castellà i l’anglès són llengües de treball curricular a l’escola. Introduïm a l’inici de P4 l’anglès com a tercera llengua. És la nostra voluntat que l’anglès formi part de la vida quotidiana de l’alumne. A partir de 3r de primària comencem el treball d’altres àmbits curriculars en llengua anglesa (medi).

IMG_0054

Arrelada a l’entorn

Fomentem la relació dels alumnes amb l’entorn on viuen per tal que el coneguin i se’n sentin part.

Acollidora i
inclusiva

Amb els alumnes, les famílies i els mestres. Som una comunitat que acull els seus nous membres perquè se’n sentin part i s’hi impliquin. Creiem en l’educació per a tothom, en una escola per a tots i totes i tenim en compte els diferents ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals.

Respetuosa amb el medi ambient

L’escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, promovent l’educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, la reutilització, etc., també donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo.