El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als nostres infants a esdevenir persones felices, autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general.

Aquest objectiu d’educació integral es concreta en diversos objectius específics:

 • Potenciar totes les dimensions que formen la persona: cognitiva, emocional, creativa, motriu i ètica.
 • Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial.
 • Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Fomentar el treball col·laboratiu.
 • Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper.
 • Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats.
 • Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva autonomia personal.
 • Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.
 • Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica.
 • Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, corporal, musical, artístic i visual.
 • Estimular la convivència democràtica a l’aula i a l’escola partint de valors com la llibertat, la solidaritat, la tolerància i la defensa dels drets humans.
 • Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica.
 • Fomentar l’arrelament de l’alumne a l’entorn.
 • Fomentar el respecte pel medi ambient i l’estalvi energètic.
 • Potenciar la interacció entre tots els agents de la comunitat educativa.