Des de fa molts anys, el treball per projectes forma part de l’eix vertebrador metodològic de l’escola. Els alumnes, acompanyats per la mestra, van construint coneixement de forma multidisciplinar. Els projectes a educació infantil i cicle inicial comencen normalment pel nom de la classe, que els alumnes escullen de forma democràtica a principi de curs. A partir del cicle mitjà, a més, els projectes estan centrats en els continguts de l’àrea de medi. En el treball per projectes els alumnes treballen amb tots els mitjans al seu abast: llibres de la biblioteca, informació d’internet, experimentació, fonts orals…

Cada any, escollim un projecte comú en el qual hi treballem tots els cursos de l’escola, des de P3 fins a 6è. Es tracta d’un tema prou ampli perquè es pugui adaptar a les diferents edats i interessos dels nens i nenes de cada classe. Aquest projecte permet fer tant un treball d’aula, com de cicle i intercicle. Culmina en una setmana de treball en què tota l’escola alhora participa en tallers i activitats diverses.

L’aplicació del mètode científic implica un treball de reflexió, d’elaboració d’hipòtesis, d’experimentació i manipulació, de cerca d’informació i d’obtenció de conclusions. És el mètode que utilitzem a l’escola per generar un aprenentatge vivencial de les ciències.

El treball en equip cooperatiu és una eina que utilitzem de manera transversal dins les diferents àrees i des de P3 fins a 6è. Cal distingir entre col·laborar i cooperar. Els alumnes col·laboren quan es reparteixen les tasques, i cooperen quan les fan de manera conjunta. L’aprenentatge cooperatiu presenta tres grans avantatges: el primer és que permet atendre de manera més individualitzada aquells alumnes que presenten més dificultats acadèmiques, així com socials, i afavoreix una major participació de tot l’alumnat. La segona és que potencia també l’aprenentatge d’aquells alumnes amb més facilitat, atès que, en ajudar els seus companys interioritzen millor el que treballen. I per últim, i segurament més important, sensibilitza els alumnes en la solidaritat, la feina d’equip i el respecte mutu.

Tot el claustre està implicat en aquest nou enfocament de l’escola, i de manera regular fem formació en equip cooperatiu.

Intentem ser respectuosos amb els diferents ritmes d’aprenentatge, i oferim tota l’ajuda disponible als infants amb necessitats educatives especials, bé amb la presència de dues mestres a l’aula, bé amb desdoblaments de grup, depenent de les necessitats detectades. En general, desdoblem els grups per afavorir actuacions en petit grup, com activitats d’expressió oral, de lectura individual, el taller d’escriptor, teatre, activitats de dinamització de la lectura, aula de ciències. També es fan grups flexibles a l’àrea de llengua anglesa per afavorir l’expressió oral.

A l’escola entenem que es fa servir la llengua per a qualsevol aprenentatge i relació, és per això que hem dissenyat els horaris de tal manera que en franges àmplies es treballen els projectes o temes de manera globalitzada, fugim de la segmentació en matèries com el català, el castellà, el medi i en ocasions també l’anglès.

D’altra banda, no fem servir llibres de text, però sí llibres de lectura, de consulta, eines digitals i altres materials o suports per tal de desenvolupar competències i adquirir coneixements.

Per a nosaltres el lloc on es realitza tot aquest aprenentatge significatiu, vivencial i motivador va més enllà de l’aula-classe; es fa extensiu al pati, l’aula de ciències, el passadís, la biblioteca o una sortida… tots aquests espais i moments esdevenen situacions claus i engrescadores per aprendre i compartir.

Iniciem cada projecte de TAGA amb una gran pregunta o a partir d’un interès del grup-classe, a partir d’aquí anem construint entre tots els aprenentatges. És important motivar els alumnes per tal que es facin propi el coneixement aportant llibres, materials, altres recursos, suports….Sempre que és possible, s’hi aplica, a més, la metodologia d’aprenentatge cooperatiu.

A cada projecte de TAGA incloem el treball de les tres llengües (català, castellà, anglès) utilitzant:

  • una tipologia textual concreta en la llengua escrita.
  • activitats d’expressió oral.
  • Lectura i comprensió escrita.
  • Treball amb PDI.
  • Aplicacions TAC.
  • Treball de lèxic i ortografia:
  • Fem algun experiment, maqueta, treball plàstic…. a l’aula de ciències.
  • Sempre que sigui possible es fa alguna sortida o es compta amb la participació d’un col·laborador extern a l’aula.

L’anglès forma part de les activitats generals de l’escola, perquè volem que els alumnes visquin amb normalitat l’ús d’aquesta llengua en situacions diverses. A partir de P4 fins a 2n portem a terme petites unitats que inclouen activitats molt diverses per treballar la llengua en relació amb l’entorn i un mateix. A més es participa en els projectes que fan les diferents classes cada trimestre. A infantil i primer, el treball és exclusivament oral, i a partir de 2n curs s’introdueix la llengua escrita. Algunes de les unitats que es treballen suposen un preludi del treball d’AICLE que s’inicia a cicle mitjà.

La metodologia AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) dirigeix el treball en anglès al cicle mitjà i superior. Així, com ja hem dit, el treball de TAGA inclou les 3 llengües que s’utilitzen a l’escola: català, castellà i anglès.

Entenem que les eines TAC són importants en quant són un mitjà per assolir la resta d’aprenentatges de l’escola. Els alumnes més petits estan en contacte amb aquestes eines amb activitats lúdiques que els permeten adquirir desimboltura en el seu ús. Més endavant, les fan servir com a eina de recerca d’informació, i per a la comunicació de les seves produccions, amb companys de l’escola o de fora. Els alumnes de cicle superior fan una bona part del seu treball amb suport informàtic, que els permet acabar l’etapa amb un bon nivell d’usuaris de les eines bàsiques.

Els infants tenen nombroses ocasions al llarg del curs per treballar amb alumnes d’altres edats, la qual cosa afavoreix la convivència, la tolerància, l’acceptació de les diferències i l’ajuda entre iguals, tot compartint coneixements.

Es porta a terme a partir dels tallers artístics d’infantil i de plàstica a primària; el treball de projectes intercicles, l’amic lector entre 1r i cicle superior, i altres agrupacions en funció de les activitats.

S’ha demostrat que els infants de diferents edats adopten de manera natural unes actituds diferents entre ells quan es relacionen; els grans ajuden els més petits de manera espontània i els petits es fascinen davant les actuacions dels grans. Per tant, les activitats i propostes dels nens i nenes son més riques en matisos. Per aquest motiu promovem activitats on la barreja d’edats és una de les característiques.

Un exemple són els tallers artístics. Es tracta de tallers orientats a estimular a l’infant artística i creativament, potenciant la imaginació i l’expressió d’emocions en activitats vivencials relacionades amb els sentits. Aquest curs les propostes s’elaboren a través de 7 artístes: Mondrian, Miró, Tàpies, Kandinsky, Paul Klee, Richard Long i Hundertwasser. Els grups són fixos al llarg de 14 sessions, dues per autor, i formats per uns 15 nens i nenes d’infantil.

Un altre exemple és una activitat de lliure circulació. A cada espai d’infantil hi ha un tipus de proposta amb un adult que procura crear les condicions propícies per afavorir el desenvolupament d’una activitat de joc determinada i diferent de les altres sales (cotxes, puzles, manualitats, la caseta, trens, metges, construccions…).

La filosofia que es porta a terme a l’espai de dins de l’escola -experimentar, fer-se preguntes, assaig-error, relacionar-se amb els companys, aprendre fent i fomentar la creació- es continua també a l’espai exterior, és a dir al pati.

Periòdicament, omplim el pati de material inespecífic, no pensat per jugar, però que en un context de joc permet a l’infant explorar i explotar la seva creativitat. El material és estimulant. Objectes que els infants poden traslladar, manipular, combinar, explorar, dissenyar, alinear, apilonar i transformar de múltiples maneres a través del seu joc.
El joc de la descoberta parteix de l’activitat espontània de l’infant i la potencia. I li permet, a través de l’experiència, conèixer i aprendre l’entorn. Promou la creativitat, el “pensar amb les mans”

Ès una iniciativa que va néixer d’una col.laboració estreta entre l’equip d’Infantil i una comissió de l’AMPA

Les famílies són una part important de la comunitat educativa. Creiem que la responsabilitat educativa és compartida. A més de les reunions de pares, les tutories i els actes de l’escola oberts a les famílies, els demanem la col·laboració en diferents activitats al llarg del curs, tant a infantil com a primària.

És important que els nens i nenes coneguin el seu entorn més proper i s’hi sentin part. És per això que organitzem un gran nombre de sortides pedagògiques dins dels barri i la ciutat. Participem en el projecte del Camí Escolar amb els alumnes de 3r i, a més, col·laborem amb entitats del barri i del districte en activitats i projectes participatius.